Obsah

Oznámenia

2018

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 Stiahnuté: 74x | 27.02.2019

2016

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020 Stiahnuté: 115x | 28.05.2018

2015

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku KN-C č. 531/5 a 531/6 k.ú. obce Dubník Stiahnuté: 114x | 28.05.2018

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozširovanie skladovacích kapacít pre hnojovicu určenú na plochy pre pestovanie plodín špeciálnej rastlinnej výroby Stiahnuté: 100x | 28.05.2018

2014

Leták o ochrane životného prostredia a informácie o separovaní odpadu Stiahnuté: 137x | 28.05.2018

Oznámenie o ochranných opatreniach na zamedzenie kalamitného premnoženia komárov Stiahnuté: 111x | 28.05.2018

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Rekonštrukcia vodnej nádrže na produkčné zariadenie pre intenzívny chov rýb Stiahnuté: 116x | 28.05.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 50 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 7/1, 41/1, 34 v k.ú. Mikulášov Dvor Stiahnuté: 108x | 28.05.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č.607/1 Stiahnuté: 116x | 28.05.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 618/3 - zastavané plochy v k.ú. Dubník Stiahnuté: 114x | 28.05.2018

2013

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Stiahnuté: 123x | 28.05.2018

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Farma na chov hovädzieho dobytka - rozšírenie Stiahnuté: 101x | 28.05.2018

2012

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 200 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č.81/8, 81/9 a 107 k.ú. Mikulášov Dvor v Dubníku Stiahnuté: 110x | 28.05.2018

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania Stiahnuté: 167x | 28.05.2018

Verejná vyhláška - Povolenie zmeny v užívaní stavby letiska Stiahnuté: 135x | 28.05.2018

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Stiahnuté: 109x | 28.05.2018

Stránka

  • 1