Š T A T Ú T  OBECNEJ KNIŽNICE V DUBNÍKU

 

 Obec Dubník na základe  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. l83/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnice.

 

§ l Právne postavenie knižnice

            Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka Obecného úradu V Dubníku, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.

Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s Regionálnou knižnicou v Nových Zámkoch, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Nové Zámky.

 

§ 2 Poslanie knižnice

            l. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

            2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou /literárne stretnutia, besedy ... /.

 

§ 3 Sprístupnenie knižničných fondov

            l. Knižničné fondy sú sprístupnené voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

            2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojím používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru  a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

             3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

 

 

§ 4 Správa knižnice

            l. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník. 

            2. Knihovníka menuje a odvoláva starosta obce. 

 

§ 5 Hospodárenie knižnice

            l. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.

            2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.

            3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a podľa pokynov zriaďovateľa  v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie. 

 

Záverečné ustanovenie

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.

 

            Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dubníku dňa 30. 1. 2007 a nadobudol účinnosť dňom  30. 1. 2007.

 

                                                                                              Starosta obce Dubník

 

                                                                                          Mgr.  Róbert    O r a v e c z

 

 

 

 

 

V Dubníku, dňa  30. 1. 2007