Obecné zastupiteľstvo v Dubníku na základe § 1 až 30 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  v y d á v a pre katastrálne územie obce Dubník  t e n t o

 

 

Š T A T Ú T   O B C E

D U B N Í K

 

 

Prvá hlava

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

 

1)      Štatút obce  D U B N Í K upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

2)      Štatút obce  D U B N Í K je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

 

§ 2

Postavenie obce

 

1)      Obec Dubník je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Dubník tvorí súbor katastrálnych území - Dubník, Mikulášov Dvor a Veľká Tabuľa, jej jednotlivých častí – Kolónia, Kaptalan a Dvor Mikuláš. Akékoľvek zmeny územia obce Dubník možno vykonať len v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) a s osobitnými právnymi predpismi.

2)      Obec Dubník je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce. Obec Dubník môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

3)      Obec Dubník má právo na vlastné symboly.

4)      Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

5)      Ukladať obci Dubník povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len na základe zákona a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

 

 

§ 3

Obyvatelia obce Dubník, ich práva a povinnosti

 

1)      Obyvateľom obce Dubník je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Úpravu trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava. Obec môže upraviť bližšie podmienky inštitútu trvalého pobytu na území obce v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

2)      Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ust. § 3 ods. 2,3 a § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Obyvateľ obce má právo najmä:

a)      voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,

b)     hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),

c)      zúčastňovať sa na zasadaniach Obecného zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor,

d)     obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,

e)      používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci na verejné účely,

f)       požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci

g)      požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

3)      Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce.

V súvislosti s tým je povinný:

a)      ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce,

b)     podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,

c)      napomáhať udržiavať poriadok v obci,

d)     poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.

4)      Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

5)      Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto:

a)      má na území obce nehnuteľný majetok, alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,

b)     je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt,

c)      alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum)

6)      Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomoci a podporných mechanizmov.

7)      Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

8)      Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

9)      Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

§ 4

Samospráva obce

 

1)      Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

2)      Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a)      orgánov obce,

b)     hlasovaním obyvateľov obce,

c)      verejným zhromaždením obyvateľov obce.

            Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky,

            Napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia

            Byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

3)      Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:

a)      vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným majetkom a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

b)     zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu, rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

c)      usmerňuje ekonomickú činnosť v obci a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

d)     utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jej nezávislý výkon,

e)      zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, a pamätihodností obce,

f)       zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp,

g)      utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na telesnú kultúru a šport, osvetovú činnosť,

h)     plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhovisko,

i)        obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri vytváraní vhodných podmienok na bývanie v obci

j)       vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

k)     zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

l)        organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

m)   zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

n)     zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

o)      vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

p)     vedie obecnú kroniku v slovenskom jazyku,

q)     plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu.

4)      Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Obec tiež úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

5)      Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN). VZN obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať VZN len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach.

 

§ 5

Majetok obce

 

1)      Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce.

Rozsah majetku obce je upravený postupne osobitnou právnou úpravou (napr. zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, zákon č. 181/1995 Z.z. o pozemkových úpravách a pod.) Obec Môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

2)      Majetok obce Dubník sa používa najmä:

-          pre verejné účely,

-          na výkon samosprávy obce.

            Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis

            Neustanovuje inak.

            V každom jednotlivom prípade je obec povinná zabezpečiť a vytvoriť také

            Podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec.

3)      Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

4)      Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, neziskových organizácií a pod.

5)      Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

6)      Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Dubníku v súlade s platnou právnou úpravou.

7)      Obec vstupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

8)      Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „ Zásady hospodárenia s majetkom obce a zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

9)      Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 6

 

1)      Orgány a organizácie obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom vo vlastníctve štátu, ktorý bol obci zverený, v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2)      Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Orgány obce a organizácie sú povinné najmä:

-          udržiavať a užívať majetok,

-          chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

-          viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

3)      V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce Dubník koná v jej mene navonok starosta obce Dubník.

 

§ 7

 

1)      Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe.

2)      Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

3)      Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

 

§ 8

 

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 9

 

1)      Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „ Zásady hospodárenia s majetkom obce Dubník „, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dubníku (§ 9 ods. 1 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

2)      Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

-          majetok obce Dubník

-          nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce

-          postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

-          práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku,

-          podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce,

-          podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,

-          ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,

-          správu majetku obce,

-          hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

-          nakladanie s cennými papiermi,

-          aukčný predaj vecí,

-          kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom,

-          odpustenie pohľadávok obce.

 

§ 10

Financovanie

 

1)      Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, vrátane tzv. decentralizačnej dotácie, ako aj z ďalších zdrojov.

2)      Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimo rozpočtových peňažných fondov.

3)      Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi, prípadne s právnickými a fyzickými osobami.

4)      Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií upravujú každoročne rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky.

 

§ 11

Rozpočet obce

 

1)      Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný každoročne najmenej na tri rozpočtové roky a schválený Obecným zastupiteľstvom v Dubníku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

2)      Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu obyvatelia obce mohli vyjadriť, to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

3)      Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám, ako aj občanom žijúcich na tomto území. Zahŕňa tiež finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja.

Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu), výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút uložených za priestupky, dotácie zo štátneho rozpočtu, výnosy z majetku rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou obce.

Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

4)      Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

5)      Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimo rozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

6)      Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad v Dubníku.

7)      Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými predpismi – rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky na ten – ktorý rok.

8)      Ročnú účtovnú uzávierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.

 

§ 12

Rozpočtové provizórium

 

1)      Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31.12. bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom podľa predloženého návrhu rozpočtu obce.

2)      Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

3)      Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „ Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Dubník“ , ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dubníku.

 

§ 13

Orgány obce

 

1)      Orgánmi obce Dubník sú:

a)      obecné zastupiteľstvo

b)     starosta obce

2)      Obecné zastupiteľstvo v Dubníku zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:

a)      obecná rada

b)     komisie obecného zastupiteľstva

c)      obecný hasičský zbor v Dubníku

      Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné    

      zastupiteľstvo (§ 18 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

      Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Dubník a vzťahuje sa na neho pri-

      merane režim zákona č. 552/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov

      pri výkone práce vo verejnom záujme.

3)      Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

4)      Obec Dubník zriaďuje aj iné komisie v súlade s platnou právnou úpravou – napr. podľa zákona č. 263/1999 z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a pod..

 

§ 14

Obecné zastupiteľstvo

 

1)      Obecné zastupiteľstvo v Dubníku je zastupiteľský zbor obce Dubník zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Dubník na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

2)      Obecné zastupiteľstvo v Dubníku na volebné obdobie 2006-2010 má 9 poslancov.

3)      Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

a)      starostu obce

b)     zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený

c)      štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie, alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený

d)     podľa osobitného zákona (napr. zák. č. 154/2001 Zb. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry).

 

 

 

 

 

 

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

 

1)      Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce Dubník a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2)      Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a)      určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa toho majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b)     schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,

c)      schvaľovať územný plán obce alebo jej častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d)     rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,

e)      určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f)       vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g)      uznášať sa na nariadeniach,

h)     schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení,

i)        určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu, hlavného kontrolóra a odmenu pre zástupcu starostu,

j)       zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,

k)     schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancom obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.),

l)        zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov) a zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné práv. osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m)   schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n)     zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o)      udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p)     ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce

q)     schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,

r)      schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú v „ Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dubník“

s)       schvaľovať nakladanie s majetkovými právami

t)       schvaľovať aukčný predaj vecí,

u)     schvaľovať prenájom bytových, nebytových priestorov ako aj pozemkov vo vlastníctve obce

v)      schvaľovať všetky hospodárske zmluvy

w)    schvaľovať pridelenie výkonu práva poľovníctva na pozemky vo vlastníctve obce.

x)      Schvaľovať štatút obce.

3)      Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.

4)      Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podklad na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dubníku.

 

§ 16

Starosta obce

 

1)      Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

2)      Starosta najmä:

a)      zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje jeho uznesenia,

b)     vykonáva obecnú správu,

c)      zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d)     rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce, prípadne iným predpisom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e)      rozhoduje o prenesení niektorých úloh na iné orgány, alebo osoby,

f)       podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce

g)      uschováva erb obce, obecnú pečať a obecnú zástavu (vlajku) a používa obecné symboly.

3)      Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom.

4)      Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

5)      Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom podľa ods. 5 pozastavený, môže ho obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

6)      Rozsah úväzku starostu stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť.

Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

 

§ 17

Zástupca starostu

 

1)      Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu spravidla na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.

2)      Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

3)      Zástupca starostu je členom obecnej rady.

4)      Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie vykonáva úkony, ktorých okruh na návrh starostu ustanoví obecné zastupiteľstvo.

5)      Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej, obsahovej náplne v súlade s rokovaniami obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady.

6)      Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými referátmi obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

7)      Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje § 13 b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Organizačný poriadok Obecného úradu v Dubníku.

 

§ 18

Hlavný kontrolór obce

 

1)      Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme). Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti (zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov).

2)      Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie:

a)      poslanca obecného zastupiteľstva,

b)     člena orgánu právnickej osoby, ktorej je zriaďovateľom alebo zakladateľom obec,

c)      starostu,

d)     iného zamestnanca obce,

e)      podľa osobitného zákona

3)      Hlavného kontrolóra volí  (a odvoláva) obecné zastupiteľstvo na dobu určitú – na šesť rokov.

4)      Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

5)      Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

6)      Rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti ako i úlohy hlavného kontrolóra sú presne vyšpecifikované v § 18 d, 18 e, 18 f zákona o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór najmä:

a)      vykonáva kontrolu:

-          príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,

-          nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

-          účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

-          hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,

-          čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

-          správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých fondov a dotácií,

b)     preveruje:

-          ako rozpočtové a príspevkové organizácie a ďalšie subjekty, ktoré obec založila, plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,

-          tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

-          možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

c)      vypracúva odborné stanoviská:

-          k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce na ten-ktorý rok pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d)     predkladá:

-          výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

-          obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

-          obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.

e)      spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

f)       vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce – pokiaľ tu nie je osobitná právna úprava ,

g)      je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

7)      Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný raz ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

8)      Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu oprávnení.

9)      Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

10)  Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

 

§ 19

Obecná rada

 

1)      Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

2)      Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretina počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve.

3)      Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

4)      Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Zasadnutí obecnej rady sa zúčastňuje hlavný kontrolór s hlasom poradným.

5)      Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

6)      Obecná rada najmä:

a)      rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých referátov obecného úradu,

b)     organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,

c)      organizuje práce na príprave rozpočtu obce,

d)     zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,

e)      pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,

f)       zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,

g)      organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,

h)     plní ďalšie úlohy podľa platných uznesení obecného zastupiteľstva.

 

 

 

 

§ 20

Komisie obecného zastupiteľstva

 

1)      Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie, ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2)      Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

3)      Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – tým je vždy poslanec obecného zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Členom komisie je sekretár (tajomník) zvolený z radov zamestnancov obecného úradu. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka a členov komisie.

Predseda komisie:

-          riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,

-          organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ

-          zastupuje komisiu navonok.

            Tajomník komisie (zapisovateľ):

-          zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

-          vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

-          zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

-          plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

4)      Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje stále komisie:

a)      Komisia pre výstavbu a rozvoj obce

b)     Komisia na ochranu životného prostredia a ochrana prírody

c)      Finančná komisia a sociálna pomoc

d)     Komisia pre šport, kultúru a práca s mládežou

 

5)      V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

6)      Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

-          vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,

-          vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

-          kontrolujú spôsob  realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

7)      Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za mesiac.

Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

8)      Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

 

 

 

 

§ 21

Obecný úrad

 

1)      Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

2)      Organizáciu obecného úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje obecné zastupiteľstvo.

3)      Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a)      zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b)     pripravuje odborné podklady a iné písomností na rokovanie obecného zastupiteľstva, a komisií obecného zastupiteľstva,

c)      vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní,

d)     vykonáva nariadenie obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

e)      koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,

f)       organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

4)      Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

5)      Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Dubníku, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dubníku.

 

§ 22

Obecný hasičský zbor

 

1)      V obci Dubník pôsobí  Obecný hasičský zbor , ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v Dubníku.

2)      Na čele obecného hasičského zboru je veliteľ, ktorého na návrh starostu vymenúva do funkcie obecné zastupiteľstvo. Odvoláva ho z funkcie obecné zastupiteľstvo.

3)      Veliteľ obecného hasičského zboru zodpovedá za svoju činnosť starostovi a obecnému zastupiteľstvu.

4)      Obecný hasičský zbor:

-          vykonáva záchranné práce pri zdolávaní požiarov na území obce a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia obce,

-          vykonáva technické zásahy pri ohrození života a zdravia,

-          podieľa sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,

-          podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,

-          plní ďalšie úlohy podľa pokynov starostu.

 

§ 23

Hlasovanie obyvateľov obce

 

1)      Hlasovanie obyvateľov obce Dubník (miestne referendum) o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 a) zákona č. 369/1990 Zb...

2)      Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o ( § 11a)) zákona č. 369/1990 Zb....)

a)      na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce ako aj zmenu názvu obce,

b)     o odvolanie starostu,

c)      petície skupiny obyvateľov v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.

3)      Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

4)      Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

§ 24

Verejné zhromaždenia obyvateľov obce

 

1)      Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

2)      Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce:

-          ak to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,

-          ak to požiada 1/3 všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

3)      Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce.

4)      Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

5)      Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obecného úradu, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.). O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

6)      Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce.

Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1-5 tohto ustanovenia.

 

§ 25

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Dubník

 

1)      Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

2)      Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 26

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 

1)      Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2)      Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

3)      Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne v zmysle § 25 ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

 

 

§ 27

Práva a povinnosti poslancov

 

1)      Poslanec je oprávnený najmä:

a)      predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,

b)     interpelovať starostu, hlavného kontrolóra vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c)      požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d)     požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e)      zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f)       požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2)      Poslanec je povinný najmä:

a)      zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b)     zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c)      dodržiavať Štatút obce Dubník, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,

d)     dodržiavať a rešpektovať účinné VZN obce a v rámci svojich možností a schopností vykonávať ich kontrolu a rešpektovanie,

e)      obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3)      Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva. Ďalšie povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva obsahuje § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

§ 28

Náhrady poslancov

 

1)      Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

2)      Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami.

3)      Starostovi a poslancom, ktorí sú pre výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pôvodný pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena resp. plat.

 

 

 

§ 29

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

 

1)      Veci spoločného záujmu obce Dubník a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.

2)      Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

3)      Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

 

§ 30

Vzťahy s orgánmi štátu, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

 

1)      Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú obci pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave pracovníkov obce a poslancov obecného zastupiteľstva.

2)      Obec poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.

3)      Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

4)      Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákona a iných všeobecne záväzných predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a iných ústredných orgánov štátnej správy.

5)      Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

§ 31

Symboly obce Dubník

 

     Obecné symboly sú:

 

a)      erb obce Dubník

b)     zástava obce Dubník

c)      pečať obce Dubník

 

 

§ 32

Erb obce Dubník

 

1)      Erb obce Dubník tvorí prestrelený jeleň na zelenej pážiti.

2)      Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Dubník tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

3)      Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas starostu.

Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať:

-          úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

-          obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu

4)      Erb obce sa používa:

a)      na pečatidle obce

b)     na insigniách starostu

c)      na listinách o udelení čestného občianstva obce Dubník, ceny obce a uznaniach

d)     na budovách, kde má sídlo Obecný úrad Dubník,

e)      na označenie územia, resp. katastrálneho územia,

f)       v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

g)      na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce,

h)     na označenie vozidiel obce a obecného hasičského zboru

5)      Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpodenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.

6)      Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 

§ 33

Zástava obce Dubník

 

1)      Zástava obce Dubník pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej ( 1/10), zelenej ( 1/10), červenej (2/10), bielej (2/10), červenej (2/10) a žltej (1/10). Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

2)      Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Dubník tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

3)      Zástavu obce Dubník používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

4)      Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prípustné verejnosti.

5)      Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 8 zák.č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).

6)      Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie zástavy obce uskutočňujú pracovníci poverení starostom obce.

7)      Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a)      zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b)     na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

8)      Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

§ 34

Pečať obce Dubník

 

1)      Pečať obce Dubník je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC DUBNÍK. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

2)      Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov.

3)      Pečať uschováva starosta obce.

 

§ 35

Obecné symboly

 

     Pri slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti významných osláv v obci, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia obec a pod., starosta obce používa obecné insignie-symboly: starostovskú reťaz, ktorá pozostáva z reťaze a emblému s obecným erbom a s nápisom OBEC DUBNÍK z jednej strany, a z druhej strany štátny znak s nápisom SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

 

§ 36

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

 

     Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a)      Čestné občianstvo obce DUBNÍK

b)     Cena obce DUBNÍK

c)      Cena starostu obce DUBNÍK

d)     Odmeny

 

§ 37

Čestné občianstvo obce DUBNÍK

 

1)      Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Dubník.

2)      Čestné občianstvo sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.

3)      O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

4)      O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta a ktorá sa pečatí pečaťou obce. Ak je poctený cudzí štátny príslušník, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, resp. v niektorom svetovom jazyku.

5)      Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Dubník.

6)      Obecné zastupiteľstvo môže udelené Čestné občianstvo odňať, ak zo závažných dôvodov čestný občan tejto pocty nie je hodný.

 

§ 38

Cena obce DUBNÍK

 

1)      Cena obce Dubník sa udeľuje za:

-          vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

-          činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

-          činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

2)      Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3)      Cenu obce Dubník tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena, ktorej výšku odsúhlasuje obecné zastupiteľstvo. K cene obce sa vydá potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dátum narodenia laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4)      Cenu obce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

5)      Cena obce DUBNÍK sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.

6)      Cena obce sa môže opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

7)      Výnimočne sa môže udeliť cena jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

§ 39

Cena starostu obce DUBNÍK

 

1)      Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

2)      Cenu starostu obce DUBNÍK tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

3)      Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.

4)      Evidencia sa vedie v Kronike obce Dubník, ktorá má obsahovať mená a hlavne údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

§ 40

Odmeny

 

     Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

 

§ 41

Kronika obce DUBNÍK

 

1)      Kronika obce Dubník sa vedie v úradnom jazyku, príp. v jazyku príslušnej národnosti.

2)      Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3)      Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

 

§ 42

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

1)      Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo materiálnu pomoc.

2)      Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3)      Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4)      Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

§ 43

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

 

     Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

§ 44

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1)      Štatút obce Dubník je základnou právnou normou obce Dubník. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia a rozhodnutia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2)      Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dubníku 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

3)      Štatút obce Dubník bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dubníku dňa

12. decembra 2007.

4)      Štatút obce Dubník nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

5)      Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Dubník sa ruší Štatút obce Dubník schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.1.1995.

 

 

 

 

 

V Dubníku dňa 12. decembra 2007

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Mgr. Róbert  O r a v e c z

                                                                                   starosta obce