Navigácia

Obsah

Samospráva obce

 

Obec Dubník je samostatným samosprávnym územným celkom a združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uskutočňuje úkony súvisiace so správou obce, jej majetku a uskutočňuje záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, hlasovaním obyvateľov obce, verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Orgánmi obce Dubník v zmysle citovaného zákona sú:

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce vo volebnom období 2022 - 2026 zložený z 7 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:

 

Starosta obce je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje v obmedzenom rozsahu právomocí zástupca starostu. Zástupcu starostu menuje starosta z poslancov obecného zastupiteľstva na celé funkčné obdobie. Zástupca starostu je po celé svoje funkčné obdobie členom obecnej rady.

Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad. Je zložený zo zamestnancov obce a zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva, starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Starosta obce: Ing. Jozef OSTRODICKÝ

Zástupca starostu:

Poslanci obecného zastupiteľstva:
PharmDr. Timea SCHREINEROVÁ

Ing. Peter KRENCSAN

Žaneta CSUTOROVÁ

Mária DANISOVÁ

Valentína PÁLINKÁŠOVÁ

Imrich SZEKERES

Ing. Zoltán KOVÁCS

Za hlavného kontrolóra obce Dubník bola zvolená dňa 03.02.2022 Ing. Magdaléna Dojčanová.