Navigácia

Obsah

Sobášna matrika

Uzavretie manželstva


Doklady potrebné k uzavretiu manželstva pre oboch snúbencov – slovenskí štátni občania:


Cudzinci predkladajú okrem všetkých dokladov ako slovenskí štátni občania aj:


Všetky cudzojazyčné doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka a v prípade potreby opatrené príslušnými overeniami podľa medzištátnych zmlúv.


Povolenie k uzavretiu manželstva


Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine


Matričné udalosti štátnych občanov SR, ktoré nastali v zahraničí sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR. Taktiež môže zápis sprostredkovať zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

Podľa uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dubníku, ktorou sa určuje spôsob realizácie občianskeho obradu – uzatvorenia manželstva, sobáše sa vykonávajú v dňoch a v čase:
- piatok od 13.00 do 17.00 hod.
- sobota od 13.00 do 17.00 hod.

Sobášnymi dňami nie sú štátne, cirkevné sviatky a nedele.

Správne poplatky:

(vyberajú sa v hotovosti)

Poplatok sa vyhotovenie sobášneho listu je 1,50 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 

• Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €
• Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €
• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,00 €
• Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami 33,00 €
• Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,00 €
• Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
• Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199,00 €