Navigácia

Obsah

Symboly obce

 

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. 
erb 

Erb obce Dubník, vychádzajúci z historickej pečate z 18. storočia a doplnený o motív rodového erbu Csuzy má túto podobu: v červenom štíte po zelenej pažiti kráčajúci strieborný jeleň so zlatou zbrojou, s krkom odzadu prestreleným zlatým šípom so striebornou strelkou a pierkami, nesúci na zlatom remeni zelený štít so zlatými hrotmi nahor smerujúcimi radlicami – lemešom a čerieslom. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí a teda pri publikovaní erbu obce Dubník v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať. V zmysle heraldických pravidiel erbovej tvorby – osobitne pravidla o striedaní farieb a kovov – sú znamenia v štíte kovové, teda zlaté a strieborné, štítové pole nesie červenú – kráľovskú farbu. V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, zlatú so žltou, pričom sa však tieto farby budú vždy popisovať ako strieborná a zlatá. Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa zlatá zastupuje jemným bodkovaním, strieborná ostáva voľná, zelená sa vyjadrí šikmým a červená zvislým šrafovaním. 
erb 

Vlajka obce Dubník pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/10), zelenej (1/10), červenej (2/10), bielej (2/10), červenej (2/10), zelenej (1/10) a žltej (1/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

Pečať obce Dubník je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC DUBNÍK. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. 
b 

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie. 

Zástava obce Dubník má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu). 

Krátka zástava obce Dubník je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce. 

Koruhva obce Dubník predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. 
zastava 

Znaková zástava obce Dubník má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti podobá (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu. 
zastava 

Štandarda starostu obce Dubník má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšiou technikou. 
zastava