Obsah

Samospráva obce

 

Obec Dubník je samostatným samosprávnym územným celkom a združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uskutočňuje úkony súvisiace so správou obce, jej majetku a uskutočňuje záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, hlasovaním obyvateľov obce, verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Orgánmi obce Dubník v zmysle citovaného zákona sú:

  • Obecné zastupiteľstvo
  • Starosta obce

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce vo volebnom období 2018 - 2022 zložený z 7 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:

  • Obecná rada
  • Komisie obecného zastupiteľstva

 

Starosta obce je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje v obmedzenom rozsahu právomocí zástupca starostu. Zástupcu starostu menuje starosta z poslancov obecného zastupiteľstva na celé funkčné obdobie. Zástupca starostu je po celé svoje funkčné obdobie členom obecnej rady.

Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad. Je zložený zo zamestnancov obce a zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva, starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Starosta obce: Ing. Jozef OSTRODICKÝ

Zástupca starostu: Ing. Peter KRENCSAN

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Ladislav BARTHA

Ing. Peter KRENCSAN

Mgr. Mário NYÁRI

Mária DANISOVÁ

Valentína PÁLINKÁŠOVÁ

Imrich SZEKERES

Kamila TRÉVAIOVÁ

Za hlavného kontrolóra obce Dubník bola zvolená dňa 03.02.2022 Ing. Magdaléna Dojčanová.

Mgr. Róbert Oravecz sa písomne vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Oslovený bol v poradí ďaľší kandidát Mgr. Július Kováč, ktorý písomne odmietol zložiť sľub poslanca. Ďalšou v poradí bola Mária Danisová, ktorá zložila sľub poslanca dňa 12.12.2019.