Obsah

Oznámenia

2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 Stiahnuté: 15x | 27.02.2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 Stiahnuté: 14x | 27.02.2023

2022

Ročný výkaz o KO Stiahnuté: 43x | 25.03.2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 Stiahnuté: 53x | 22.02.2022

Zverejnenie informácií o úrovni vytriedenia odpadu Stiahnuté: 58x | 22.02.2022

2021

Informácia o úrovni vytriedeného komunálneho odpadu za rok 2020 Stiahnuté: 98x | 22.02.2021

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 Stiahnuté: 102x | 22.02.2021

2020

Uroveň vytriedenia KO za rok 2019 Stiahnuté: 171x | 24.02.2020

2018

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 Stiahnuté: 280x | 27.02.2019

2016

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020 Stiahnuté: 298x | 28.05.2018

2015

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku KN-C č. 531/5 a 531/6 k.ú. obce Dubník Stiahnuté: 303x | 28.05.2018

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozširovanie skladovacích kapacít pre hnojovicu určenú na plochy pre pestovanie plodín špeciálnej rastlinnej výroby Stiahnuté: 276x | 28.05.2018

2014

Leták o ochrane životného prostredia a informácie o separovaní odpadu Stiahnuté: 356x | 28.05.2018

Oznámenie o ochranných opatreniach na zamedzenie kalamitného premnoženia komárov Stiahnuté: 323x | 28.05.2018

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Rekonštrukcia vodnej nádrže na produkčné zariadenie pre intenzívny chov rýb Stiahnuté: 291x | 28.05.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 50 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 7/1, 41/1, 34 v k.ú. Mikulášov Dvor Stiahnuté: 307x | 28.05.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č.607/1 Stiahnuté: 311x | 28.05.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 618/3 - zastavané plochy v k.ú. Dubník Stiahnuté: 302x | 28.05.2018

2013

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Stiahnuté: 294x | 28.05.2018

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Farma na chov hovädzieho dobytka - rozšírenie Stiahnuté: 283x | 28.05.2018

Stránka