Tartalom

Informácie pre verejnosť

 

podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Tieto informácie boli zverejnené dňa 31.8.2015. Verejnosť má možnosť sa vyjadriť k uvedeným informáciám do 30 dní po zverejnení, t.j. do 30.9.2015 na Obecnom úrade v Dubníku. Opodstatnené pripomienky sa zohľadnia pri aktualizovaní Plánu ochrany obyvateľstva.

Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností:

Zverejnené informácie sú v súlade so zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa na žiadne obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie pre verejnosť - občan a krízové situácie