Obsah

Közlemények

2016

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020 Stiahnuté: 299x | 28.05.2018

2015

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku KN-C č. 531/5 a 531/6 k.ú. obce Dubník Stiahnuté: 304x | 28.05.2018

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozširovanie skladovacích kapacít pre hnojovicu určenú na plochy pre pestovanie plodín špeciálnej rastlinnej výroby Stiahnuté: 277x | 28.05.2018

2014

Értesítés - szúnyog írtás Stiahnuté: 327x | 28.05.2018

Leták o ochrane životného prostredia a informácie o separovaní odpadu Stiahnuté: 357x | 28.05.2018

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Rekonštrukcia vodnej nádrže na produkčné zariadenie pre intenzívny chov rýb Stiahnuté: 293x | 28.05.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 50 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 7/1, 41/1, 34 v k.ú. Mikulášov Dvor Stiahnuté: 310x | 28.05.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č.607/1 Stiahnuté: 313x | 28.05.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 618/3 - zastavané plochy v k.ú. Dubník Stiahnuté: 303x | 28.05.2018

2013

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Stiahnuté: 295x | 28.05.2018

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Farma na chov hovädzieho dobytka - rozšírenie Stiahnuté: 284x | 28.05.2018

2012

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 200 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č.81/8, 81/9 a 107 k.ú. Mikulášov Dvor v Dubníku Stiahnuté: 311x | 28.05.2018

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania Stiahnuté: 375x | 28.05.2018

Verejná vyhláška - Povolenie zmeny v užívaní stavby letiska Stiahnuté: 357x | 28.05.2018

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Stiahnuté: 317x | 28.05.2018

Stránka

  • 1