Tartalom

Közlemények

2016

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020 Letöltve: 255x | 28.05.2018

2015

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku KN-C č. 531/5 a 531/6 k.ú. obce Dubník Letöltve: 259x | 28.05.2018

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozširovanie skladovacích kapacít pre hnojovicu určenú na plochy pre pestovanie plodín špeciálnej rastlinnej výroby Letöltve: 234x | 28.05.2018

2014

Értesítés - szúnyog írtás Letöltve: 276x | 28.05.2018

Leták o ochrane životného prostredia a informácie o separovaní odpadu Letöltve: 296x | 28.05.2018

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Rekonštrukcia vodnej nádrže na produkčné zariadenie pre intenzívny chov rýb Letöltve: 251x | 28.05.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 50 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 7/1, 41/1, 34 v k.ú. Mikulášov Dvor Letöltve: 262x | 28.05.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č.607/1 Letöltve: 258x | 28.05.2018

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 9 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 618/3 - zastavané plochy v k.ú. Dubník Letöltve: 258x | 28.05.2018

2013

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Letöltve: 254x | 28.05.2018

Oznámenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Farma na chov hovädzieho dobytka - rozšírenie Letöltve: 237x | 28.05.2018

2012

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 200 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č.81/8, 81/9 a 107 k.ú. Mikulášov Dvor v Dubníku Letöltve: 252x | 28.05.2018

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania Letöltve: 327x | 28.05.2018

Verejná vyhláška - Povolenie zmeny v užívaní stavby letiska Letöltve: 304x | 28.05.2018

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Letöltve: 270x | 28.05.2018

Stránka

  • 1