Navigácia

Obsah

Rodná matrika

 

Vydávanie rodných listov
Rodné listy sa vydávajú pre novorodencov – prvopisy, ďalej sa vydávajú rodné listy na žiadosť občana pre jeho osobné účely. Rodné listy sa vydávajú na základe zákona 154/94 Z.z. § 18 ods. 1.

Zápis o určení otcovstva sa robí na matričnom úrade podľa trvalého bydliska matky dieťaťa. K zápisu o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov je potrebná prítomnosť oboch rodičov s občianskym preukazom.

Za vybavenie rodného listu je správny poplatok 1,50 € v hotovosti, oslobodené od poplatku sú prvé úradné výpisy z knihy narodení, t.j. rodný list novorodencov a rodné listy vydané na sociálne účely.

Zápis narodenia dieťaťa do osobitnej matriky v Bratislave:
Jedná sa o narodenie občana SR v cudzine. rodný list sa vydávajú na žiadosť občana SR, alebo jeho zákonných zástupcov v prípade že sa narodil v cudzine podľa zák. 154/94 Z.z. § 23. K vydaniu rodného listu je potrebné predložiť:

Zahraničný doklad musí overiť zastupiteľský úrad SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná dohoda neustanovuje inak a súčasne musí byť preložený do slovenského jazyka. Zápis vyhotoví príslušná matrika podľa trvalého bydliska žiadateľa. Všetky tieto doklady sa zasielajú do osobitnej matriky v Bratislave, ktorá pošle slovenský rodný list príslušnej matrike, ktorá vykonala zápis.

Úpravy osobného mena a priezviska
Jedná sa o úpravu osobného mena, úpravu priezviska bez koncovky prechyľovania a úpravu priezviska do slovenskej pravopisnej podoby podľa zák. 154/94 Z.z. § 19. K vykonaniu úpravy je potrebné predložiť:

Úpravy sa vybavujú na matričnom úrade podľa miesta narodenia žiadateľa (príp. maloletého dieťaťa, podľa miesta narodenia dieťaťa.)

Informácia pre občanov:
Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov - žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého má žiadateľ trvalý pobyt. Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín. Listiny vydané úradmi v cudzine, ktoré v mieste vydania sú verejnými listinami, majú na území SR dôkaznú moc verejných listín, iba ak sú opatrené predpísanými overeniami. Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list alebo sobášny list vydaný v cudzine je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát), v ktorom bol vydaný, prípadne Apostillou podľa dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.