Navigácia

Obsah


VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č. 3/2023 o Dodatku č. 11 k VZN č. 7/212 /Prevádzka a mzdy ŠKD, MŠ, jedlo ŠJ/ 14.12.2023
VZN 4/2023 o Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2020 - KO a DSO 14.12.2023
VZN č. 2/2023 o školskom stravovaní 24.03.2023 12.04.2023
VZN č. 1/2023 o školskom stravovaní 08.02.2023
Návrh VZN o školskom stravovaní 12.12.2022 31.12.2022
VZN č. 2/2022 o Dodatku č. 10 k VZN č. 7/212 /Prevádzka a mzdy ŠKD, MŠ, jedlo ŠJ/ 09.12.2022
VZN 3/2022 o Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2020 - KO a DSO 09.12.2022
VZN č. 1/2022 o organizovaní miestneho referenda na území obce Dubník 21.10.2022
Návrh VZN č. 1/2022 o organizovaní miestneho referenda na území obce Dubník 04.10.2022
VZN č. 3/2021 o Dodatku č. 9 k VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v ŠKD, na dieťa v MŠ a na skutočného stravníka v ŠJ 10.12.2021
VZN 2/2021 o spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 28.10.2021
Návrh VZN 2/2021 o spádovej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 04.10.2021
VZN obce Dubník č. 1/2021 o zabezpečení stravovania v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Dubník 27.08.2021
Návrh VZN - stravovanie 05.08.2021
VZN č. 3 o Dodatku č. 8 k VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka v ŠKD a MŠ 01.01.2021
VZN č.4 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021 01.01.2021
VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dubník 01.01.2021
VZN obce Dubník č. 1/2020 o zrušení VZNč. 2/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Dubník 11.09.2020
VZN obce Dubník č. 2/2020 o zrušení VZNč. 3/2012 o určení postupu pri poskytovaní fin. príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately 11.09.2020
VZN č. 3/2019 o Dodatku č. 7 k VZN č. 7/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka v ŠKD a MŠ 13.12.2019
VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Dubník 13.12.2019
VZN č. 5/2019 o Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2016 o miestnych daniach 13.12.2019
VZN č. 6/2019 o Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13.12.2019
Návrh VZN o Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 21.11.2019
Návrh VZN o Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2016 o miestnych daniach 21.11.2019
Návrh VZN k dodatku č. 7 k VZN č. 7/212 18.11.2019
VZN č. 2 o zabezpečení stravovania v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Dubník 21.06.2019
Návrh VZN o zabezpečení stravovania v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Dubník 04.06.2019
VZN č. 1/2019 23.05.2019
Návrh VZN č. 1/2019 k VZN č. 6/2008 v znení Dodatku č.4 02.05.2019
VZN č.1/2018 13.12.2018
VZN o miestnych daniach - VZN č.4/2016 01.01.2017
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - VZN č.5/2016 01.01.2017
VZN o určení výšky dotácie 01.01.2017
Návrh VZN 1/2017 o Dodatku č.2 k VZN 3/2014 o trhovom poriadku 01.01.2017
Návrh VZN 2/2017 o Dodatku č.4 k VZN č.6/2008 o zabezpečení stravovania v školskej kuchyni a školskej jedálni v obci Dubník 01.01.2017
VZN 2/2017 o Dodatku č.4 k VZN č.6/2008 o zabezpečení stravovania v školskej kuchyni a školskej jedálni v obci Dubník 01.01.2017
Návrh VZN 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 01.01.2017
Návrh VZN o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce Dubník 01.01.2017
VZN 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 01.01.2017
VZN 4/2017 o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce Dubník 01.01.2017
Návrh VZN 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom klube detí, na dieťa materskej školy a na skutočného stravníka v školskej jedálni so sídlom na území obce Dubník 01.01.2017
VZN 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom klube detí, na dieťa materskej školy a na skutočného stravníka v školskej jedálni so sídlom na území obce Dubník 01.01.2017
VZN o zápise detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ 18.11.2016
VZN o odpadoch 18.11.2016
VZN o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania obce Dubník 18.11.2016
NÁVRH VZN o miestnych daniach - 18.11.2016 18.11.2016
NÁVRH VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 18.11.2016 18.11.2016
NÁVRH VZN o určení výšky dotácie - 18.11.2016 18.11.2016
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 01.01.2015
VZN o dodatku č.3 k VZN na zabezpečenie stravovania v školskej kuchyni a školskej jedálni 01.01.2015
VZN o trhovom poriadku 01.01.2015
VZN o schválení času prevádzky a predaja v obchodoch a na trhovom mieste 01.01.2015
VZN o číslovaní stavieb 01.01.2015
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2015
Dodatok č.2 k VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom klube detí, na dieťa materskej školy a na skutočného stravníka v školskej jedálni so sídlom na území obce Dubník v znení dodatku č.1 01.01.2015
VZN č.1/2015 o dodatku č.1 k VZN č.06/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2015
VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 01.01.2015
VZN č.3/2015 o dodatku č.1 k VZN č.03/2014 o trhovom poriadku 01.01.2015
VZN č.4/2015 o dani za ubytovanie 01.01.2015
VZN č.5/2015 o dodatku č.3 k VZN č.07/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom klube detí, na dieťa materskej školy a na skutočného stravníka v školskej jedálni so sídlom na území obce Dubník 01.01.2015
VZN č.6/2015 o vylepovaní plagátov 01.01.2015
VZN o Dodatku č.2 k VZN 3/2014 o trhovom poriadku 01.01.2014
VZN, ktorým sa určuje sadzba nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve obce Dubník 01.01.2012
VZN o vyhlásení záväzných častí spoločného územného plánu obcí 01.01.2012
VZN o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 01.01.2012
Dodatok č.2 k VZN na zabezpečenie stravovania v školskej kuchyni a školskej jedálni 01.01.2012
VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách 01.01.2012
VZN o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom obce Dubník 01.01.2012
VZN o určovaní postupu pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 01.01.2012
Dodatok č.1 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 01.01.2012
VZN o niektorých podmienkach držania psov 01.01.2012
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka v školskom klube detí, na dieťa materskej školy a na skutočného stravníka v školskej jedálni so sídlom na území obce Dubník 01.01.2012
VZN o zrušení VZN č.4/2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dubník 01.01.2012
VZN o pamätihodnostiach 30.11.2008
Zoznam evidovaných pamätihodností 30.11.2008
VZN o školskom obvode základnej školy 01.01.2008
VZN o udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene na území obce Dubník 01.01.2008
VZN na zabezpečenie stravovania v školskej kuchyni a školskej jedálni 01.01.2008
Dodatok č.1 k VZN na zabezpečenie stravovania v školskej kuchyni a školskej jedálni 01.01.2008
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dubník 01.01.2008
VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 10 b.j. 01.01.2008
VZN č.16/2008 o verejnom poriadku 01.01.2008
VZN o zrušení VZN č.16/2008 o verejnom poriadku v obci Dubník 01.01.2008
VZN č.2/2003 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi 01.01.2003