Obsah

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR

30. SEPTEMBER 2023

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

O VYHLÁSENÍ VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

 

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


vyhlasujem


voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky


vykonajú


v sobotu 30. septembra 2023 a
určujem


1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,


2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do 8. septembra 2023,


3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do 21. augusta 2023.


Boris Kollár v. r.

 

***

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk/?volby-nrsr

 

 

Informácie pre voliča

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný  (Informácia pre voliča), alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu  (Hlasovací preukaz).

 Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.   (Voľba poštou)

 

***

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (383.32 kB)

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK.pdf (294.65 kB)

 

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností.docx (35.29 kB)

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku (PDF, 229 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v maďarskom jazyku (PDF, 230 kB)

 

Informácia pre voliča (T/103) - v slovenskom jazyku (PDF, 131 kB)

Informácia pre voliča (T/103a) - v maďarskom jazyku (PDF, 129 kB)

 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR.pdf (303.25 kB)