Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na 12 mimoriadne zasadnutie OZ: 28.02.2024 23.02.2024 01.03.2024
Informácie o kvalite pitnej vody zásobovaným obyvateľom v zásobovanej oblasti Dubník časť Dvor Mikuláš 23.02.2024
Verejná vyhláška - 21.02.2024 Roman Gyurács, Dubník 21.02.2024 11.03.2024
Verejná vyhláška - 19.02. Marko Soják, Dubník 19.02.2024 29.02.2024
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "Rekonštrukcia plynovodov Dubník, Juh, UO02459" 19.02.2024 06.03.2024
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "Nájomný bytový dom - 16 BJ, Semerovo" 19.02.2024 06.03.2024
Verejná vyhláška - 15.02.2024, Vojtech Ďuráč, Dubník 15.02.2024 04.03.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - oznámenie 15.02.2024 01.03.2024
Informácia o o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub 05.02.2024 29.02.2024
Územné rozhodnutie 317/2023-03 Maragro 05.02.2024 12.03.2024
Oznámenie o začatí stavebného konania 24.01.2024 08.02.2024
Stavebné povolenie - Agrocontract 24.01.2024 08.02.2024
Verejná vyhláška - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Agrocontract Mikuláš a.s. 14.12.2023
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 14.11.2023 07.12.2023
Informácia o začatí konania - výrub stromov 11.09.2023 18.09.2023
Výročná správa za rok 2022 09.08.2023 25.08.2023
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností 26.06.2023 04.10.2023
Verejná vyhláška - rozhodnutie 23.05.2023 09.06.2023
Návrh - Záverečný účet Obce Dubník za rok 2022 19.04.2023
Návrh VZN o školskom stravovaní 12.12.2022 31.12.2022
Informácia o začatí konania - Výrub stromov 02.12.2022
Návrh VZN č. 2/2022 o Dodatku č. 10 /dotácia na stravu/ 15.11.2022
Návrh VZN č. 3/2022 o Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO 15.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie 08.11.2022
Informácia o začatí konania-výrub stromov 07.10.2022
Oznámenie o začatí konania 04.10.2022 21.10.2022
Návrh VZN o miestnom referende 04.10.2022
Verejná vyhláška 15.9.2022 - Gyénová Zuzana 15.09.2022 29.09.2022
Upovedomenie o začatí konania 09.09.2022
Pozvánka na 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva 07.09.2022 23.08.2022
Výročná správa spojená 2021 19.08.2022
Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 05.08.2022
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania-"Skladovacia nádrž na hnojovnicu "A" a "B"" 05.08.2022
Inflačná pomoc 22.07.2022
Zmeny vo využívaní bezplatnej prepravy cudzincami 22.07.2022
Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie 21.07.2022
Menovanie zapisovateľky miestej volebnej komisie - komunálne voľby 14.07.2022
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania 29.06.2022 14.07.2022
Verejná vyhláška - Lesný celok Komárno 23.06.2022
Verejná vyhláška - Lesný celok Vojnice 23.06.2022
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom 8.4.2022 07.04.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 17.3.2022 17.03.2022
Zmena rozsahu úradných hodín pre verejnosť od 27.1.2022 27.01.2022
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja 17.01.2022
Informácia o začatí konania 07.01.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania Agrocontract Mikuláš farma 14.12.2021 29.12.2021
Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra obce Dubník 10.12.2021
Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a Správy o hodnotení strategického dokumentu 10.12.2021 31.01.2022
Oznámenie o skončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Komárno a Vojnice. 12.11.2021
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027 25.10.2021
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 15.10.2021
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce Dubník - záhrady 06.09.2021
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - územný obvod NZ 18.06.2021
Záverečný účet obce Dubník a ZŠ s MŠ za rok 2020 11.06.2021
Návrh záverečného účtu obce Dubník 2020 09.04.2021
Zámer predaja majetku obce Mgr. Marieta Prehodová 09.04.2021
Zámer prenájmu majetku obce AGROCONTRACT Mikuláš 09.04.2021
Oznámenie o strategickom dokumente. 24.02.2021
Územné rozhodnutie "Výstavba farmy dojníc Mikuláš II. etapa" 16.02.2021
Zmena úradných hodín - Obec Dubník od 17.12.2020 15.12.2020
Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov 20.11.2020
Výzva Západoslovenská distribučná a.s. 20.11.2020
Dotazník zameraný na radónovú problematiku. 19.11.2020
Poďakovanie 11.11.2020
Povinnosť registrácie chovu ošípaných 15.10.2020
Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Dubník 092020 01.09.2020
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia "výstavba farmy dojníc Mikuláš II.etapa" 12.08.2020
Kolaudačné rozhodnutie AT DUNAJ s.r.o. č. 158/2020-06 25.06.2020
Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Dubník 29.04.2020
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru OR HaZZ NZ 21.04.2020
Výzva a opatrenie č. 3 predsedu KŠ OÚ Nitra 14.04.2020
Oznámenie o dátumoch zápisov na primárne a predprimárne vzdelávanie 07.04.2020
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia AT Dunaj s.r.o., Rožňava 07.04.2020
Opatrenia a informácie ohľadne koronavírusu 18.03.2020 18.03.2020
Vyhlásenie núdzového stavu 18.03.2020
Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Dubník 27.11.2019
Návrh na vydanie rozhodnutia Maragro s.r.o., Dvory nad Žitavou 15.11.2019
Výzva ZSE na odstránenie a okliesnenie stromov do 15.01.2020 13.11.2019
Oznámenie - E-mail na doručenie žiadosti na voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 18.10.2019
Informácie pre voliča 18.10.2019
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením MARAGRO s.r.o. 17.10.2019
Výzva na predkladanie ponúk "Dom smútku v Dubníku - stavebné úpravy" 04.09.2019
Povinnosti majiteľov psov vyplývajúce z novely zákona o veterinárnej starostlivosti 16.07.2019
Návrh na vydanie Územného rozhodnutia o umiestnení stavby"Mikuláš - Závlaha pozemkov" 14.02.2019
VZN č. 1/2018 13.12.2018
Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Dubník 02.08.2018
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín 09.05.2018
Oznámenie o zániku mandátu poslanca 16.04.2018
Ordinačné hodiny MUDr. Ivan Vojtek 08.01.2018
Ordinačné hodiny MUDr. Vojteková Mariana 08.01.2018
Využite ON-LINE FORMULÁRE a pripojte sa k plynu elektronicky 01.01.2017
Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny 01.01.2017
Oznámenie o strategickom dokumente – Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020 (verzia 1.1) 01.01.2014

Oznamy