Obsah

Evidencia obyvateľstva

 

  • Prihlásenie na trvalý pobyt
  • Prihlásenie na prechodný pobyt
  • Prehlásenie pobytu v rámci obce
  • Odhlásenie pobytu (odchod do zahraničia)
  • Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte
  • Zrušenie trvalého pobytu
  • Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Občan môže mať v tom istom období len jeden trvalý pobyt. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca. 

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: za vydanie potvrdenia o pobyte 5 €, poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obecného úradu

Prehlásenie pobytu v rámci obce

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na obecnom úrade zmenu v rámci obce Dubník.

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní (max. 5 rokov). 
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania, ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. 

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: za vydanie potvrdenia o pobyte 5 €, poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obecného úradu

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Poplatok: za vydanie potvrdenia o pobyte 5 €, poplatok sa platí v hotovosti v pokladni obecného úradu