Tartalom

A község önkormányzata

 

Obec Dubník je samostatným samosprávnym územným celkom a združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uskutočňuje úkony súvisiace so správou obce, jej majetku a uskutočňuje záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon.

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, hlasovaním obyvateľov obce, verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Orgánmi obce Dubník v zmysle citovaného zákona sú:

  • Obecné zastupiteľstvo
  • Starosta obce
  •  

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce vo volebnom období 2010 - 2014 zložený z 7 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:

  • Obecná rada
  • Komisie obecného zastupiteľstva

 

Starosta obce je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje v obmedzenom rozsahu právomocí zástupca starostu. Zástupcu starostu menuje starosta z poslancov obecného zastupiteľstva na celé funkčné obdobie. Zástupca starostu je po celé svoje funkčné obdobie členom obecnej rady.

Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad. Je zložený zo zamestnancov obce a zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva, starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Starosta obce: Ing. Jozef OSTRODICKÝ

Zástupca starostu: Ing. Peter KRENCSAN

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Ladislav BARTHA
Ing. Rudolf KOCSIS
Ing. Igor KONDEL
Ing. Zoltán KOVÁCS
Ing. Peter KRENCSAN
Mgr. Róbert ORAVECZ
Kamila TRÉVAIOVÁ

Za hlavného kontrolóra obce Dubník bola zvolená dňa 30.3.2016 Ing. Magdaléna Dojčanová.