Tartalom

Úmrtná matrika

 

Vydanie úmrtného listu (duplikátu)
K vydaniu úmrtného listu je potrebná prítomnosť blízkej osoby, o ktorej úmrtný list ide. Doklad sa vydáva na počkanie.
Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 1,50 € - v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Vydanie 1. úmrtného listu po úmrtí
K vydaniu úmrtného listu po úmrtí je potrebné doložiť:

  • 2/3/x list o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár,
  • občiansky preukaz zomrelého,
  • údaje o pozostalom po zomrelom – vybavovateľ pohrebu.

Po predložení uvedených dokladov bude vystavený úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Vydanie týchto dokladov je bez poplatku

Zápisy úmrtí občanov SR, ktoré nastali v cudzine
Pri úmrtí občana s trvalým pobytom v Dubníku, je potrebné informovať sa osobne na matričnom úrade. 

Vyhlásenie za mŕtveho
Do úmrtnej matriky sa zapisujú vyhlásenia za mŕtveho na základe právoplatného rozsudku Okresného súdu v Nových Zámkoch.