Tartalom

Sobášna matrika

Uzavretie manželstva

 • Manželstvo sa uzatvára na základe žiadosti o uzavretí manželstva, a to civilným alebo cirkevným spôsobom.
 • Na matričnom úrade mesta sa manželstvo uzatvára ak má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt v meste.
 • Pre uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu snúbencov matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov vydáva povolenie k uzavretiu manželstva. Povolenie nie je potrebné, ak sa manželstvo uzatvára cirkevným spôsobom.
 • Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny občan, doklady potrebné k uzavretiu manželstva musia byť podané na matričný úrad najmenej 14 dní pred termínom sobáša.
 • Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva (dostanete ju na matričnom úrade) musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi. Termín a hodinu sobáša je možné dohodnúť pri podaní žiadosti.


Doklady potrebné k uzavretiu manželstva pre oboch snúbencov – slovenskí štátni občania:

 • rodné listy,
 • platné občianske preukazy,
 • rozvedení aj právoplatné rozsudku o rozvode manželstva,
 • ovdovelí aj úmrtné listy, alebo právoplatné rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho.


Cudzinci predkladajú okrem všetkých dokladov ako slovenskí štátni občania aj:

 • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva,
 • potvrdenie o stave, trvalom bydlisku a štátnom občianstve, ak tieto údaje neobsahuje osvedčenie o právnej spôsobilosti.


Všetky cudzojazyčné doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka a v prípade potreby opatrené príslušnými overeniami podľa medzištátnych zmlúv.

 • Po uzavretí manželstva sa vykoná zápis do knihy manželstiev, do ktorej sa zapisujú aj dodatočné zmeny a záznamy, ako napr. rozvody, vyhlásenie manželstva za neplatné, zmeny mena a priezviska a iné.
 • Po uzavretí manželstva sa vydá sobášny list, s ktorým si ten z manželov, ktorý menil priezvisko alebo priezviská, požiada o vydanie nového občianskeho preukazu.


Povolenie k uzavretiu manželstva

 • Matričný úrad mesta na požiadanie občana s trvalým pobytom v meste vydaním povolenia k uzavretiu manželstva deleguje výkon uzavretia manželstva na matričný úrad, v ktorom nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt.


Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine

 • Matričné úrady s účinnosťou od 1.2.2006 vydávajú slovenským štátnym občanom, ktorí chcú uzavrieť manželstvo v cudzine potvrdenie o tom, že sa Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v Slovenskej republike nevydáva.


Matričné udalosti štátnych občanov SR, ktoré nastali v zahraničí sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR. Taktiež môže zápis sprostredkovať zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

Podľa uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dubníku, ktorou sa určuje spôsob realizácie občianskeho obradu – uzatvorenia manželstva, sobáše sa vykonávajú v dňoch a v čase:
- piatok od 13.00 do 17.00 hod.
- sobota od 13.00 do 17.00 hod.

Sobášnymi dňami nie sú štátne, cirkevné sviatky a nedele.

Správne poplatky:

(vyberajú sa v hotovosti)

Poplatok sa vyhotovenie sobášneho listu je 1,50 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 

• Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €
• Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 €
• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,00 €
• Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami 33,00 €
• Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,00 €
• Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
• Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199,00 €